powered by
The global family office expert
Verwezenlijkt u al uw doelen met een verhuizing naar Italië?
Gebruik het inzicht en de knowhow van een toonaangevende vermogensadviseur
Italië biedt u een rijke geschiedenis en 'La dolce vita'
FOSS adviseert u onafhankelijk en objectief
NL

The global family office expertheader

Emigreren naar Italië

Italië staat bij het grote publiek vooral bekend om zijn indrukwekkende geschiedenis en cultuur, het fantastisch eten, het lekkere weer, voetbal, Italiaanse mode en' La dolce vita'. Kortom, een ideale vakantiebestemming en één van de beste locaties voor het aanhouden van een tweede woning.

Sinds de introductie van een zeer aantrekkelijk fiscaal regime voor vermogende families (+ bijbehorende visum regeling), is Italië nu ook een bijzonder interessante jurisdictie geworden voor vermogende families die zich er permanent willen vestigen.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:

 1. Geschiedenis van Italië
 2. Regering & economie van Italië
 3. Belastingen in Italië
 4. Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Italië
 5. De voordelen van wonen in Italië
 6. Visa en verblijfsvergunningen
 7. Inwoner van Italië worden
 8. Het Italiaanse staatsburgerschap
 9. Uw land verlaten en verhuizen naar Italië
 10. De stap daadwerkelijk zetten

Geschiedenis van Italië

De geschiedenis van Italië is indrukwekkend en reikt nog veel verder terug in de tijd dan de bekende historische periode van het Romeinse Rijk, welke een blijvende invloed heeft gehad op een groot deel van Europa.Colosseum in Rome, Italië

De origine van het moderne Italië is het Koninkrijk Italië, dat op 17 maart 1861 werd opgericht, toen koning Victor Emmanuel II van Sardinië werd uitgeroepen tot koning van Italië. Op 2 juni 1946, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd Italië een republiek als resultaat van een referendum onder de bevolking. Tegenwoordig telt Italië meer dan zestig miljoen inwoners en is het qua omvang een van de grootste Europese naties.

De lange en rijke geschiedenis van Italië heeft grote invloed gehad op vele andere naties. Alle Romeinse talen en het Latijnse alfabet komen voort uit het Latijn, en ook de katholieke kerk, de moderne boekhouding, een alomvattend gecodificeerd rechtssysteem en de Renaissance maken deel uit van het Italiaanse culturele erfgoed.


Regering & economie van Italië

Italië is een parlementaire democratie en de officiële naam van het land is de Italiaanse Republiek. Het Italiaanse parlement bestaat uit twee kamers: de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat van de Republiek. Beide zijn gevestigd in Rome, wat ook de hoofdstad van Italië is. Het staatshoofd van Italië is de president van Italië. Hij/zij wordt door het Italiaanse parlement in een gezamenlijke zitting gekozen voor een zeven jaar durend mandaat.

De premier is de regeringsleider: het hoofd van de ministerraad. De premier en het kabinet worden benoemd door de president, maar om in functie te komen moet het kabinet een motie van vertrouwen van het parlement krijgen.

Italië is een van de oprichters van de Europese Gemeenschap, nu de Europese Unie (EU), en de G7. Het is tevens een volwaardig lid van de NAVO en de OESO. Italië maakt deel uit van het Schengengebied en de euro is de officiële Italiaanse munteenheid. De enige officiële taal van Italië is Italiaans.

Italië is een van de grootste economieën ter wereld. Het heeft een gemengde economie met onder meer productie, luxegoederen, handel en landbouw, met inbegrip van de wijnproductie, die tot de belangrijkste sectoren behoren.

Toerisme is ook belangrijk voor de Italiaanse economie. De rijke geschiedenis en cultuur van Italië zijn een van de belangrijkste redenen hiervoor - het land telt meer dan 50 UNESCO locaties. Het midden- en kleinbedrijf zijn van groot belang voor de Italiaanse economie. De economie in het noordelijke deel van Italië is veel sterker dan die in het zuidelijke deel van het land. Dit ziet men terug in de bijdrage van die delen van Italië aan het Italiaanse BBP en de werkloosheid in beide regio’s.

De Italiaanse staatsschuld is in vergelijking met andere landen relatief hoog. De Italiaanse staatsobligaties hebben gemiddeld genomen een BBB-kredietbeoordeling.Paleis Montecitorio


Belastingen in Italië

Het Italiaanse belastingstelsel is vergelijkbaar met dat van de meeste andere landen in de EU. Het wereldwijde inkomen van haar inwoners wordt belast met een progressief inkomstenbelastingtarief.

 • Inkomstenbelasting: Families die ervoor gekozen hebben om naar Italië te emigreren (en die er niet voor kiezen om als Italiaanse niet-gedomicilieerde te worden belast (zie hieronder), worden belast over hun wereldwijde inkomen inclusief alle op hun vermogen gerealiseerde winst. Alle inkomsten moeten aan de Italiaanse belastingautoriteiten worden gemeld, of het nu gaat om inkomsten als werknemer, uit activiteit als zelfstandige of uit investeringen.

  De belastingtarieven zijn progressief en zijn afhankelijk van de aard van de ontvangen inkomsten. Het standaardtarief loopt op van 23% tot 43%, waarbij het hoogste tarief van toepassing is op het inkomen boven EUR 75.000. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt nog eens verhoogd met een regionale opslag van tussen de 1,23% en 3,33%. Ook eventuele gemeentelijke toeslagen (tot 0,9%) kunnen van toepassing zijn.

  De meeste inkomsten uit beleggingen zoals rente, dividend en vermogenswinsten worden belast tegen een bijzonder tarief van 26%. Voor de rente op Italiaanse staatsobligaties en staatsobligaties uitgegeven door een aantal specifiek goedgekeurde landen geldt een rentepercentage van 12,5%.

 • Vermogensbelasting: Italië heft geen vermogensbelasting, maar voor financiële activa die in het buitenland worden aangehouden is er een speciale belasting van 0,2% per jaar in het leven geroepen (deze belasting is niet van toepassing op buitenlandse levensverzekeringen).

  Zicht op Rome vanaf Castel Sant' Angelo
 • Successie- en schenkingsrecht: Italië heft over het wereldwijde vermogen zowel schenkings- als successierecht. Het toepasselijke belastingtarief varieert van 0% tot 8%, afhankelijk van de relatie tussen de partijen en de hoogte van het bedrag. Voor de echtgenoot, directe afstammelingen en bloedverwanten in opgaande lijn geldt een belastingvrij bedrag van 1 miljoen euro per ontvanger. Voor die groep personen is het toepasselijke belastingtarief over alles wat ze meer ontvangen 4%. Successierecht wordt niet geheven over uitkeringen van buitenlandse levensverzekeringspolissen.

 • Btw: Italië heft een belasting toegevoegde waarde (Btw). Het standaard Btw-tarief bedraagt 22%. Voor bepaalde diensten en goederen gelden verlaagde tarieven van 4%, 5% en 10%. Een klein aantal diensten is volledig vrijgesteld van Btw, een voorbeeld hiervan zijn medische diensten en bepaalde financiële transacties.

 • Exitheffingen: Wanneer u besluit Italië te verlaten en naar een andere jurisdictie emigreert, heft Italië vooralsnog geen exit-belasting.

Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Italië

In 2017 lanceerde Italië een bijzonder fiscaal regime voor vermogende buitenlanders die zich in Italië (fiscaal) willen vestigen. Vermogende Italiaanse burgers die momenteel buiten Italië wonen en zich weer in Italië willen vestigen, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook voor deze bijzondere fiscale regeling opteren. Het stelsel wordt ook wel het Italiaanse belastingstelsel voor niet-gedomicilieerden genoemd.

Wie komt in aanmerking?

 • Niet-Italiaanse burgers die tot nu toe nog nooit in Italië hun fiscale woonplaats hebben gehad; en
 • Italiaanse en niet-Italiaanse burgers die ten minste negen van de laatste tien jaar niet (fiscaal) woonachtig zijn geweest in Italië,

komen in aanmerking voor dit bijzondere fiscale regime.

Personen die naar Italië zijn verhuisd en aan de bovengenoemde criteria voldoen, kunnen bij de Italiaanse belastingdienst een verzoek om toepassing van het bijzondere fiscale regime indienen. Indien gewenst kan bij de Italiaanse belastingdienst een verzoek worden ingediend voor een bindende ruling (uitspraak) waarin de beslissing van de Italiaanse autoriteiten wordt vastgelegd (dit is niet verplicht, maar aanbevolen). Deze ruling kan worden aangevraagd voordat u daadwerkelijk in Italië gaat wonen.

Het regime is geldig voor een periode van 15 jaar. U kunt derhalve 15 jaar lang in Italië wonen gebruik makende van deze bijzondere fiscale regeling.

Personen die voornemens zijn om naar Italië te verhuizen (en die voor deze regeling in aanmerking komen) zijn niet verplicht een aanvraag in te dienen voor de bijzondere regeling voor niet-gedomicilieerden. Ze hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor belastingheffing over hun wereldwijde vermogen en inkomsten zoals die worden geheven onder het standaard Italiaanse belastingstelsel (zoals hierboven beschreven onder Belastingen in Italië).Toscane, Italiaans ruraal landschap

In Italië te betalen inkomstenbelasting

Het totale bedrag aan inkomstenbelasting voor de persoon die naar Italië verhuist, en die aldaar het bijzondere fiscale regime aanvraagt verschuldigd is, wordt vastgesteld op EUR 100.000 per jaar (de vervangende belasting). Dit is ongeacht het bedrag aan werkelijke inkomsten die hij/zij genereerd buiten de Italiaanse landsgrenzen.

Dit betekent dat alle buitenlandse inkomsten, zoals dividenden, rente, inkomsten uit onroerend goed en arbeid, op geen enkele wijze in Italië worden belast (ook niet op het moment dat deze inkomsten (later) naar Italië worden overgemaakt).

Echter, inkomen afkomstig uit:

 • alle Italiaanse bronnen (met inbegrip van de inkomsten uit Italiaanse beleggingen); en
 • vermogenswinsten uit "gekwalificeerde deelnemingen" (gehouden in welke jurisdictie dan ook) die gedurende de eerste vijf jaar van het woonachtig zijn in Italië worden gerealiseerd,

zijn volledig in Italië belastbaar (alle standaard Italiaanse belastingregels zijn van toepassing), bovenop het bovengenoemde jaarlijks verschuldigde bedrag aan vervangende belasting; EUR 100.000.

Het Italiaanse bijzondere fiscale
regime is zeer aantrekkelijk voor vermogende buitenlanders

Wat aan het Italiaanse belastingstelsel voor niet-gedomicilieerden opvalt is de mogelijkheid voor de aanvragers om buitenlandse inkomsten uit bepaalde jurisdicties uit te sluiten van het toepassingsgebied van het bijzondere regime. Als gevolg daarvan zullen deze inkomsten rechtstreeks in Italië worden belast en zullen de bepalingen van het desbetreffende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gewoon van toepassing zijn.

De Italiaanse speciale belasting van 0,2% per jaar over financiële activa die in het buitenland worden aangehouden, is niet van toepassing op inwoners van Italië voor wie het Italiaanse bijzondere fiscale regime van toepassing is. Zij die gebruik maken van het regime zijn ook vrijgesteld van een aantal (fiscale) rapportageverplichtingen en de Italiaanse Controlled Foreign Company (CFC) regels.

Voor elk gezinslid (echtgenote, kind, aangetrouwd kind, ouders, schoonouders, broer, zus) die mee naar Italië verhuist moet een extra forfaitair bedrag van EUR 25.000 aan vervangende inkomstenbelasting worden betaald als hij/zij ook gebruik wil maken van het bijzondere fiscale regime.

Schenkings- en successierecht

De Italiaanse schenkings- en successierechten zijn alleen van toepassing op Italiaanse activa. Over in het buitenland aangehouden activa wordt geen Italiaans schenkings- en successierecht geheven.

Verschil tussen EU-burgers en niet-EU-burgers

Zowel EU-burgers (met inbegrip van Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland) die naar Italië willen verhuizen als niet-EU-burgers, komen in aanmerking voor het bijzondere Italiaanse fiscale regime. Niet-EU-burgers moeten eerst een visum voor investeerders aanvragen. Meer informatie over het Italiaanse visum voor investeerders vindt u hieronder.


De voordelen van wonen in Italië

Italië is een behoorlijk groot land. Het biedt daarom veel verschillende mogelijkheden voor families die ernaartoe willen verhuizen.Typisch Italiaans voedsel: pasta spaghetti Men kan hoog in de bergen wonen in de prachtige natuur van de Italiaanse Alpen, aan de zonnige kust van de Middellandse of de Adriatische Zee, in Sicilië of in het bruisende hart van Rome, met meer dan 4 miljoen inwoners en een bijzonder indrukwekkend cultureel erfgoed. Het noordelijke deel van Italië, met uitzondering van de eigenlijke Italiaanse Alpen, is veel dichter bevolkt dan het zuidelijke deel van Italië, met uitzondering van de stedelijke gebieden Rome en Napels.

Door de geografische ligging en de omvang van het land heeft Italië een vrij divers klimaat met als belangrijkste klimaattypen het continentale en mediterrane klimaat. De winters in de Alpen kunnen erg koud zijn en in het zuiden en midden van Italië (niet direct aan een van de kusten) kunnen de zomers relatief heet zijn.

De verbindingen met andere landen zijn goed georganiseerd. Italië is via Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië en Frankrijk over land bereikbaar. Het heeft zeeverbindingen met Kroatië, Montenegro, Albanië, Griekenland en Frankrijk. Italië heeft ook een groot aantal luchthavens, waarvan de luchthavens van Rome, Milaan en Napels de grootste zijn en het grootste aantal internationale verbindingen aanbieden.

Het schoolsysteem in Italië wordt voornamelijk door de staat georganiseerd en is voor kinderen tot hen zeventiende gratis. Het onderwijs wordt gegeven in het Italiaans. Er zijn enkele particuliere (internationale) scholen. De grootste steden in Italië hebben ook een lokale universiteit.Villa aan Comomeer, Italië

Onroerend goed in Italië is verkrijgbaar in alle soorten en prijsklassen. Er zijn echter wel enorme kwaliteitsverschillen. Van een oud wijngoed in Toscane tot prachtige appartementen in het centrum van Rome, alles is mogelijk en beschikbaar. De prijzen zijn sterk afhankelijk van de grootte, kwaliteit en hoe oud het huis is. Omdat Italië een groot land is, kunnen de prijzen lokaal sterk variëren.

In Italië is er zowel openbare als particuliere gezondheidszorg beschikbaar. Vooral in meer afgelegen gebieden zal het echter moeilijk zijn om directe toegang te hebben tot particuliere gezondheidszorg. Italië biedt u zeer zeker een hoge levenskwaliteit, wat zich weerspiegelt in een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld.

De Italiaanse kunst en cultuur trekt bezoekers aan uit de hele wereld. Er is een overvloed aan architectuur, beeldende kunst, literatuur, theater, mode, design, muziek en film om van te genieten, te bezichtigen en/of te bezoeken. De nationale sport van Italië is voetbal. Qua populariteit verslaat deze veruit alle andere veel beoefende sporten zoals tennis, fietsen, motorsport en skiën.


Visa en verblijfsvergunningen

Als u geïnteresseerd bent in een verhuizing naar Italië, is het raadzaam om het land in ieder geval eerst een keer te bezoeken. Onderdanen van EU-landen, EER-landen en Zwitserland hebben geen visum nodig om Italië te bezoeken. Het is natuurlijk bijzonder aan te raden om een paspoort of ander geldig reisdocument mee te nemen.

Het Italiaanse visumprogramma voor niet-EU-investeerders heeft een bijzonder lage drempel

Voor onderdanen van derde landen is een geldig reisdocument nodig om naar Italië te reizen en in de meeste gevallen ook een Schengenvisum. Het Schengenvisum moet geldig zijn gedurende het gehele verblijf in Italië (u mag ook in andere Schengenjurisdicties verblijven). De houder van het Schengenvisum moet over voldoende financiële middelen beschikken om het verblijf en de terugreis te betalen en moet een geldige reisverzekering (ziektekosten) hebben afgesloten.

Wanneer men in het bezit is van een Schengenvisum, mag men maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven (verspreid over een periode van 6 maanden). Wie langer wil blijven, moet een verblijfsvergunning aanvragen. Om in Italië te kunnen werken, zelfs voor minder dan 90 dagen, is het aanvragen van een verblijfsvergunning altijd noodzakelijk.


Inwoner van Italië worden

Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland

Vermogende burgers afkomstig uit EU- en EER-jurisdicties en Zwitserland hebben geen toestemming nodig van de Italiaanse immigratie autoriteiten om zich in Italië te kunnen vestigen. Wanneer u zich eenmaal in Italië heeft gevestigd, moet u echter verschillende administratieve stappen doorlopen om legaal in Italië te kunnen verblijven. U moet uzelf registreren bij de Italiaanse belastingdienst om een fiscaalnummer te verkrijgen en u moet uzelf registreren in de gemeente waar u gaat wonen. Elk familielid moet deze procedure volgen.

Niet-EU-onderdanen

Sinds 2017 biedt Italië een visumprogramma aan voor investeerders uit niet-EU-landen. Dit programma maakt het voor vermogende niet-EU-onderdanen relatief eenvoudig om zich in Italië te vestigen.

Het Italiaanse visumprogramma voor investeerders uit niet-EU-landen

Vermogende families afkomstig uit niet-EU-landen die zich in Italië willen vestigen, kunnen een Italiaanse verblijfsvergunning voor investeerders aanvragen. Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend (en goedgekeurd) voordat de familie daadwerkelijk naar Italië komt.

Voorwaarden voor het aanvragen van een visum voor investeerders

De investeerder moet op een van de volgende manieren in Italië investeren:

 1. Hij/zij dient minimaal EUR 2.000.000 te beleggen in Italiaanse staatsobligaties. Deze staatsobligaties moeten ten minste twee jaar worden aangehouden; of
 2. Hij/zij moet ten minste EUR 1.000.000 investeren in een Italiaanse onderneming, of EUR 500.000 in een "innovatieve" startende onderneming (start-up) in Italië, die geregistreerd is in een speciale afdeling van de Italiaanse Kamer van Koophandel. Deze investering moet ten minste twee jaar worden aangehouden; of
 3. Hij/zij moet minimaal EUR 1.000.000 doneren voor een project in Italië op het gebied van onderwijs, cultuur, wetenschappelijk onderzoek, etc. (een filantropische donatie).

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Oude straat in Lucca, Italië

De procedure

Om een aanvraag in te dienen en het Italiaanse investeerdersvisum te verkrijgen, moet de buitenlandse investeerder het volgende doen:

 1. aantonen dat hij/zij de werkelijke uiteindelijk gerechtigde is tot het geïnvesteerde vermogen. Het geld moet volledig vrij en beschikbaar zijn om naar Italië te worden overgeboekt. Zelfcertificering is hiervoor voldoende. De financiële middelen moeten rechtmatig zijn verkregen;
 2. een schriftelijke verklaring overleggen waarin wordt bevestigd dat men de investering of donatie daadwerkelijk binnen drie maanden nadat men in Italië is gaan wonen zal uitvoeren; en
 3. aantonen dat hij/zij ten tijde van het woonachtig zijn in Italië over voldoende inkomsten (> EUR 8.500) zal beschikken om niet in aanmerking te komen voor vrijstelling van de verplichte zorgverzekeringspremie.

Bij de aanvraag moeten ten minste de volgende documenten worden gevoegd:

 • een gewaarmerkte kopie van het paspoort van de aanvrager, welke nog langer dan twee jaar en drie maanden geldig moet zijn, en
 • een omschrijving van de feitelijke investering of donatie.

Indien de aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning (het investeerdersvisum) wordt ingewilligd, wordt deze voor twee jaar afgegeven en kan deze daarna met drie jaar worden verlengd. Gezinsleden kunnen om familieredenen een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

Nadat niet-EU-burgers vijf jaar lang legaal in Italië hebben gewoond, hebben ze het recht om in Italië een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.


Het Italiaanse staatsburgerschap

Een kort traject of een eenvoudige procedure om het Italiaans staatsburgerschap te verkrijgen bestaat als zodanig niet. Er is ook geen specifiek Italiaans burgerschapsprogramma.

Afhankelijk van het feit of de aanvrager een EU-burger of een niet-EU-burger is, kan een buitenlander die zich in Italië heeft gevestigd het Italiaans staatsburgerschap aanvragen als hij ten minste vier jaar (EU-burger) of tien jaar (niet-EU-burger) in Italië heeft gewoond.Vittorio Emanuele II Galerij in Milaan


Bij uw aanvraag voor het Italiaanse staatsburgerschap moet u onder andere de volgende zaken indienen:

 • een kopie van uw paspoort;
 • een kopie van uw geboorteakte;
 • de geschiedenis van uw legale verblijf in Italië;
 • uw belastingaangiften over de laatste drie jaar;
 • een Italiaanse verklaring van goed gedrag en een van uw land van herkomst.

Om de Italiaanse nationaliteit te verwerven, is het niet nodig om uw oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dit maakt het mogelijk voor buitenlanders die naar Italië zijn verhuisd, om meerdere nationaliteiten aan te houden zodra het Italiaanse paspoort is afgegeven. Uw verzoek tot het verkrijgen van het Italiaans staatsburgerschap kan worden afgewezen.


Uw land verlaten en verhuizen naar Italië

Met de invoering van het bijzondere fiscale regime voor vermogende buitenlanders (niet-gedomicilieerden) en het Italiaanse visum voor investeerders heeft Italië zich als een zeer aantrekkelijke jurisdictie gepositioneerd voor vermogende families om naartoe te emigreren. Dit is zowel het geval voor inwoners uit nabijgelegen landen (de EU en Zwitserland) als uit niet-EU-landen.Italiaanse riviera van weg naar Portofino

Hoewel het bovenstaand beschreven proces relatief eenvoudig lijkt, moet u er toch altijd rekening mee houden dat het verlaten van uw huidige land vaak een grotere uitdaging is dan het daadwerkelijk gaan wonen in Italië.

Bij uw verhuizing naar Italië is een zorgvuldige afweging en professionele planning nodig om te voorkomen dat u bijvoorbeeld met exit belastingen of andere negatieve fiscale gevolgen in uw voormalige woonland wordt geconfronteerd. Tevens moet u voorkomen dat uw vertrek uit het land juridisch niet erkend wordt, met name fiscaal, omdat u eigenlijk niet voldoende dagen per jaar in Italië doorbrengt.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Families die overwegen om te emigreren en in Italië te gaan wonen, wordt geadviseerd de hulp in te roepen van een (lokale) private bank, hun multi-family office of een toegewijde juridisch adviseur om hen bij dat proces te begeleiden.

Wilt u aanvullende informatie over de voordelen en mogelijkheden van verhuizen naar het buitenland, neem dan contact met ons op. We kijken ernaar uit u te begeleiden*.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* UBP’s zeer ervaren team van belasting- en vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingsysteem en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als een (juridisch en/of fiscaal) advies, of het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer up-to-date zijn.


Ook interessant om te lezen:

dmca/