powered by
The global family office expert
Zal emigratie naar Zwitserland al uw doelen verwezenlijken?
Maak gebruik van het inzicht en de kennis van een vooraanstaand vermogensadviseur
Zwitserland staat bekend om zijn unieke politieke en economische stabiliteit
FOSS biedt onafhankelijk en onbevooroordeeld advies
NL

The global family office expert

header

Residentie in Zwitserland

Zwitserland staat internationaal bekend om de hoge levensstandaard. Gelegen in hartje Europa, biedt het families die naar Zwitserland verhuizen politieke stabiliteit, prachtige natuur, veiligheid en privacy. Daarnaast heeft men in Zwitserland toegang tot financiële dienstverleners van wereldklasse, uitstekende gezondheidszorg en internationaal zeer goed aangeschreven scholen. Tot slot heeft Zwitserland ook nog een zeer aantrekkelijk belastingklimaat – het zijn vooral deze voordelen die maken dat veel vermogende families er voor kiezen naar Zwitserland te emigreren.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Lees verder, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.


Inhoud:


De geschiedenis van Zwitserland

Zwitserland is een federale republiek en heet officieel de Zwitserse Confederatie. De Zwitserse Confederatie is ruim 700 jaar geleden, in het jaar 1291, ontstaan uit een alliantie tussen de kantons (gebieden, nu vergelijkbaar met provincies) Schwyz, Uri en Unterwalden (gelegen in de Centrale Alpen). In de loop der eeuwen sloten zich steeds meer kantons bij deze alliantie aan, tot deze uiteindelijk zijn huidige samenstelling verkreeg. In 1798 viel het buurland Frankrijk de Zwitserse Confederatie binnen en bezette deze. Het Frankrijk van Napoleon hield de Confederatie in haar macht tot de onafhankelijkheid in 1815 werd hersteld door het Congres van Wenen.

Zwitserland is in geen enkele oorlog met een ander land verwikkeld geweest sinds het in 1815 besloot tot neutraliteit in alle internationale conflicten. Wel waren er enige binnenlandse conflicten in de eerste helft van de negentiende eeuw. Deze conflicten leidden uiteindelijk tot het opstellen van de Zwitserse grondwet in 1848 en het uitroepen van de Zwitserse federale republiek zoals wij deze vandaag kennen. Sindsdien kent Zwitserland ook vrede op nationaal niveau.

Bron: https://www.myswitzerland.com Het kasteel van Spiez


Zwitserlands regering & economie

De Grondwet van 1848 bracht een gevoel van eenheid in het land teweeg, zonder dat het respect voor de regionale diversiteit verdween. Zwitserland is nu georganiseerd op drie politieke niveaus: gemeentelijk, kantonnaal en federaal. Er zijn in totaal 26 kantons, die ieder voor zich aanzienlijke politieke vrijheid en bestuurlijke autonomie genieten binnen de federale structuur.

Al decennia lang emigreren vermogende families naar
Zwitserland

De Zwitserse federale regering, of "Bondsraad" is gezeteld in Bern en bestaat uit zeven leden die zeven ministeries vertegenwoordigen. Ieder jaar wordt een ander lid bondspresident, een post die verder geen speciale macht of privileges met zich meebrengt; de bondspresident blijft gewoon zijn/haar eigen departement aansturen.

De vier grootste politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de Bondsraad. De Federale Kanselarij ondersteunt en adviseert de Raad. Het Zwitserse volk heeft directe invloed op de politiek op alle bestuurlijke niveaus (federaal, kantonnaal en gemeentelijk) via het unieke systeem van directe democratie.

Zwitserland is dankzij de centrale ligging in het hart van Europa, uitgesproken multicultureel. Het naast elkaar bestaan van verschillende taalgroepen en culturele regio’s doet niets af aan de stabiliteit van het land. Naast de vier officiële talen – Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans – is er een grote diversiteit aan andere talen, waarbij Engels vaak de lingua franca van het bedrijfsleven is.

Competitieve economie

Zwitserland heeft een stabiele, moderne economie die behoort tot de meest kapitalistische ter wereld - het is dan ook één van ‘s werelds meest vooruitstrevende economieën. Zwitserland staat wereldwijd bijna doorlopend in de top vijf van landen in de Index van Economische Vrijheid en heeft daarnaast toch ook een sterk ontwikkelde publieke sector.Het Zwitserse parlementsgebouw in Bern

Het bankwezen, verzekeringen, micro-technologie, hi-tech, biotechnologie en de farmaceutische industrie zijn enkele van de belangrijkste pijlers van de Zwitserse economie. Daarnaast spelen kleine en middelgrote ondernemingen ook een belangrijke rol. Banken worden sterk gereguleerd op zowel micro- als macroprudentieel niveau en de bescherming van depositohouders is uitstekend.

Zwitserland heeft een zeer lage staatsschuld en heeft mede hierdoor als een van de weinige landen ter wereld een AAA-schuldwaardering. Internationale investeerders beschouwen de Zwitserse Frank (CHF) al heel erg lang als een "veilige haven" valuta. Vanwege haar stabiliteit heeft een aanzienlijk aantal zeer vermogende families hun single-family office in Zwitserland gevestigd.

De belangrijkste handelspartner van Zwitserland is de Europese Unie (EU). Al maakt Zwitserland geen deel uit van de EU (noch van de Eurozone) – het hoort sinds eind 2008 wel bij de Schengenzone.


Belastingen in Zwitserland

Inkomstenbelasting in Zwitserland wordt geheven door de federale, de kantonnale en de gemeentelijke overheid. Ieder kanton kent zijn eigen belastingsysteem, naast het federale belastingsysteem.

 • Inkomstenbelasting: Families die emigreren naar Zwitserland en die niet opteren of in aanmerking komen voor de forfaitaire belastingheffing (zie onderstaand), worden belast met een progressieve inkomstenbelasting op hun totale wereldwijde inkomen, ongeacht de bron. Alle inkomsten moeten worden aangegeven, of het nu gaat om inkomsten uit loondienst of zelfstandige arbeid, inkomsten uit pensioen of vermogen of om inkomsten uit roerende of onroerende goederen.

  Eigenaren van een eigen woning in Zwitserland, dienen bij hun belastbaar inkomen een huurwaardeforfait op te tellen. Een geringe kerkbelasting wordt geheven van inwoners die te kennen geven te zijn aangesloten bij een erkende geloofsgemeenschap.Alpenpanorama in de regio Jungfrau


  Vermogenswinsten worden niet belast, voor zover deze zijn behaald bij de verkoop van particuliere roerende goederen (o.a. aandelen). Bij de verkoop van vastgoed in Zwitserland geldt dit niet: de verkoper is hierbij vermogenswinstbelasting verschuldigd over de gerealiseerde vermogenswinst.

  Aangezien belastingtarieven flink kunnen variëren van kanton tot kanton en binnen de kantons ook nog eens van gemeente tot gemeente, kan de woonplaatskeuze voor iemand die naar Zwitserland emigreert aanzienlijke fiscale consequenties hebben. Behalve kantonnale en gemeentelijke belastingen bent u ook federale belasting verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk berekend, met bijbehorende aftrekposten en een belastingtarief dat oploopt tot een maximum van 11,5% van het belastbaar inkomen.

 • Vermogensbelasting: Op kantonnaal en gemeentelijk niveau wordt een progressieve vermogensbelasting geheven, maar niet op federaal niveau. De belasting wordt separaat van de inkomstenbelasting berekend en aangeslagen. Zwitserse ingezetenen zijn vermogensbelasting verschuldigd over hun wereldwijde netto vermogen, met uitzondering van vastgoed gelegen buiten Zwitserland en, in sommige gevallen, van bedrijfsvermogen in andere landen. Schulden en een belastingvrij bedrag kunnen worden verrekend met het bruto vermogen. De woonplaatskeuze bij verhuizen naar Zwitserland is, net als bij de inkomstenbelasting, uiteindelijk bijzonder bepalend voor de hoogte van de verschuldigde vermogensbelasting.

 • Successie- en schenkingsrecht: Zwitserland kent geen successie- en schenkingsrecht op federaal niveau - enkel op kantonnaal niveau (en in sommige kantons, tevens op gemeentelijk niveau).

  Belastingtarieven variëren per kanton en zijn over het algemeen progressief, afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene, of de schenker, en het geërfde bedrag. Vererving van vermogen aan de langstlevende echtgenoot is in alle kantons belastingvrij. Vererving van vermogen aan kinderen, of een schenking, wordt slechts in een klein aantal kantons belast. In de meeste kantons is de overgang van vermogen aan kinderen volledig belastingvrij. Het kanton Schwyz heft als enige in het geheel geen successie- en schenkingsrecht. Wijngaarden van Lavaux aan het meer van Genève


  De Zwitserse wetgeving bepaalt dat het land waar de overledene, of schenker, als laatste verbleef het recht heeft successie- of schenkingsrecht te heffen, met de uitzondering van vastgoed, dat belast wordt in het land waar het gelegen is. De begunstigden van het vermogen of de schenking moeten de verschuldigde belasting afdragen. In geval van vererving of schenking aan niet-verwante derden, kan het van toepassing zijnde belastingtarief in de ongunstigste situaties tot boven de 50% uitstijgen.

 • Btw: In Zwitserland wordt op goederen en diensten Btw geheven. Het maximale Btw-tarief is 7.7%.

 • Exitheffing: Als vermogende families Zwitserland verlaten om zich in een andere jurisdictie te vestigen, heft Zwitserland geen exitbelasting op het gegenereerde vermogen gedurende het verblijf in Zwitserland, noch op niet-gerealiseerde meerwaarden.

Bron: Het Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie. Laatst bijgewerkt: september 2019.


Speciale fiscale behandeling van buitenlanders die emigreren naar Zwitserland

Op basis van de federale en kantonnale wetgeving kunnen buitenlanders die willen wonen in Zwitserland in een aanzienlijk aantal kantons verzoeken om belastingheffing op basis van hun uitgaven (de kosten van het levensonderhoud) in plaats van op basis van hun werkelijke inkomen en vermogen.

De belastinggrondslag wordt in dit geval gevormd door de wereldwijde uitgaven voor levensonderhoud van de belastingplichtige en zijn/haar familie. Dit systeem heet forfaitaire belastingheffing (in het Duits Pauschale / in het Frans Forfait / in het Engels Lump-sum taxation). De forfaitaire belastingheffing komt in de plaats van de reguliere belastingheffing op basis van uw wereldwijde inkomen en vermogen.

Successie- en schenkingsrecht zijn geen onderdeel van de forfaitaire belastingheffing en worden altijd geheven op basis van de reguliere wetgeving. Forfaitaire belastingheffing kan tot een lagere gemiddelde belastingdruk leiden dan wanneer men wordt belast met de reguliere Zwitserse inkomsten- en vermogensbelasting.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Elke buitenlandse persoon die:

 • zich voor het eerst of na een afwezigheid van ten minste tien jaar in Zwitserland vestigt; en
 • geen betaalde (arbeids)activiteiten uitoefent in Zwitserland,

komt in aanmerking voor onderhandeling met de Zwitserse belastingautoriteiten en het sluiten van een overeenkomst met hen betreffende de forfaitaire belastingheffing.Hernieuwbare energie

Vermogende families die verhuizen naar Zwitserland en aan de criteria van forfaitaire belastingheffing voldoen, kunnen bij de kantonnale autoriteiten een verzoek om forfaitaire belastingheffing indienen (NB: Sommige kantons hebben afstand gedaan van deze vorm van belastingheffing. In die kantons is dus geen forfaitaire belastingheffing meer mogelijk op kantonnaal niveau, echter nog wel met betrekking tot de federale belasting). Indien de aanvrager die volgens de forfaitaire belastingheffing wenst te worden belast, getrouwd is, moet de echtgenoot zich eveneens in Zwitserland vestigen. Het is de echtgenoot ook niet toegestaan betaalde (arbeids)activiteiten uit te oefenen in Zwitserland.

De forfaitaire belastingheffingsafspraak met buitenlanders die naar Zwitserland emigreren, geldt voor onbepaalde tijd, hoewel de belastinggrondslag regelmatig wordt heronderhandeld/herzien door de lokale autoriteiten. Zwitserse staatsburgers kunnen geen aanspraak maken op de Pauschale / het Forfait, ook niet in het geval dat zij een dubbele nationaliteit hebben. Het recht op forfaitaire belastingheffing vervalt wanneer men gaat werken in Zwitserland, dan wel Zwitsers staatsburger wordt.

Heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting

In een forfaitaire overeenkomst wordt de belasting berekend over een verondersteld belastbaar bedrag (het forfait). Dit belastbare bedrag is niet gerelateerd aan het werkelijke inkomen van de persoon, maar wordt afgeleid uit de jaarlijkse kosten van levensonderhoud, inclusief die van de partner en kinderen (indien minderjarig). Het betreft alle kosten van levensonderhoud, zowel die in Zwitserland als daarbuiten.

De Zwitserse Pauschale is een bijzonder aantrekkelijk optie

Omdat deze kosten van levensonderhoud moeilijk zijn vast te stellen voor de autoriteiten, bepaalt de federale wetgeving dat het belastbare bedrag minimaal zeven maal de huur of huurwaarde van het hoofdverblijf in Zwitserland van de aanvrager moet bedragen. De hoogste van deze twee bedragen (de vastgestelde jaarlijkse kosten van levensonderhoud of zeven maal de huurwaarde) is het veronderstelde forfaitaire belastbare bedrag.

Aangezien het forfaitaire belastbare bedrag het resultaat van een onderhandeling is, staat het de belastingautoriteiten vrij om in de onderhandelingen een ander bedrag, dus ook een hoger bedrag, voor te stellen. Factoren die hierbij een rol (kunnen) spelen, zijn uw totale wereldwijde vermogen, uw leeftijd, gezinssituatie en de gemeente waarin u zult gaan wonen. Los van de criteria uit de federale wet (op federaal niveau geldt een belastbaar bedrag van minimaal CHF 400.000), passen de kantons tegenwoordig ook een minimum belastbaar bedrag toe bij forfaitaire belastingheffing. Bij de meeste kantons begint dit bij CHF 400.000.

Heffingsgrondslag voor de vermogensbelasting

Een verondersteld belastbaar vermogen maakt ook deel uit van de onderhandelingen met de kantonnale autoriteiten. Aangezien er op federaal niveau geen vermogensbelasting wordt geheven, vinden er alleen onderhandelingen plaats over de kantonnale en gemeentelijke vermogensbelasting. Ook hier geldt een minimumwaarde, die verschilt van kanton tot kanton. Veelal wordt vanuit de forfaitaire grondslag voor de inkomstenbelasting met behulp van een vermenigvuldigingsfactor het forfaitaire belastbare vermogen bepaald.Sneeuwberg bij Jungfraujoch

Het van toepassing zijnde belastingtarief

De reguliere progressieve belastingtarieven die geldig zijn voor alle Zwitserse inwoners worden gebruikt om de door u daadwerkelijk verschuldigde inkomsten- en vermogensbelasting over de onderhandelde bedragen (het forfait) vast te stellen. Zowel de kantonnale als de gemeentelijke inkomsten- en vermogensbelasting worden op deze manier berekend, evenals, afzonderlijk, de federale inkomstenbelasting. Het voordeel van de forfaitaire belastingheffing zit dan ook niet in speciale tarieven, maar eerder in het feit dat het forfaitaire belastbare bedrag op basis van uw uitgaven in de meeste gevallen aanmerkelijk lager wordt vastgesteld dan uw werkelijke jaarinkomen en wereldwijde vermogen.

Controleberekening

De federale wetgeving bepaalt dat het forfaitair bepaalde belastbare bedrag jaarlijks wordt gecontroleerd aan de hand van een specifieke controleberekening. Indien het belastbare bedrag dat voortvloeit uit deze controleberekening hoger uitvalt dan het belastbare bedrag berekend op basis van forfaitaire belastingheffing, dan zal dit hogere bedrag gebruikt worden als grondslag voor de verschuldigde belasting.

Aangepaste forfaitaire belastingheffing

Wanneer iemand forfaitair belast wordt, komt hij/zij mogelijk niet meer in aanmerking voor de voordelen die voortvloeien uit bepaalde verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Deze belastingverdragen bevatten specifieke bepalingen die voorschrijven dat een persoon alleen aanspraak kan maken op belastingvermindering op basis van het desbetreffende verdrag als alle inkomsten uit dat land volledig in Zwitserland belast zijn conform de reguliere Zwitserse belastingwetgeving.

Successie- en schenkingsrecht in relatie tot forfaitaire belastingheffing

De forfaitaire overeenkomst dekt geen successie- of schenkingsrechten. Over het algemeen gelden dezelfde regels en vrijstellingen als eerder beschreven onder "Belastingen in Zwitserland".Genève aan meer Leman

In een klein aantal kantons is er in het geval dat er een forfait is onderhandeld echter geen of slechts gedeeltelijk recht op vrijstellingen met betrekking tot vererving van vermogen aan de echtgenoot en/of kinderen.

Verschil tussen EU- en niet-EU-onderdanen

Zowel EU- als niet-EU-onderdanen die willen wonen in Zwitserland kunnen een verzoek tot forfaitaire belastingheffing indienen. De kantonnale belastingautoriteiten zullen aan niet-EU-staatsburgers een belastbare grondslag voor de inkomsten- en vermogensbelasting voorstellen die aanzienlijk hoger ligt dan de eerder genoemde bedragen die EU-onderdanen aangeboden zullen krijgen.

Bron: Federal Department of Finance.


De voordelen van wonen in Zwitserland

Zwitserland staat wereldwijd bekend om de ongeëvenaarde levenskwaliteit, het natuurschoon, de veilige en zekere maatschappelijke omgeving, een uitstekend onderwijssysteem en toonaangevende gezondheidszorg. Daarnaast is Zwitserland natuurlijk een prachtige vakantiebestemming.

Met haar levendige stadscentra, charmante dorpjes en rijke culturele geschiedenis, is Zwitserland de ideale jurisdictie om naar te emigreren zowel uit sociaal, cultureel als ook vanuit financieel perspectief. In de "Quality of Life Survey" ranglijst van Mercer prijken Zürich en Geneve al jaren in de top tien.

Zwitserland kent een groot en gevarieerd cultureel erfgoed. De invloed van de Duitse, Franse, Italiaanse en Reto-Romaanse cultuur in Zwitserland is groot en samen met de grote verscheidenheid in de bevolking en het landschap maakt dit het moeilijk om van één homogene cultuur te spreken.Wintersport in de Alpen

De Zwitserse gezondheidszorg staat bekend als één van de beste ter wereld. Wereldberoemde klinieken en instellingen die de meest geavanceerde medische technologie toepassen, hebben tot deze reputatie bijgedragen.

Onderwijs

Om ervoor te zorgen dat het Zwitserse onderwijs toonaangevend blijft, investeert de Zwitserse regering meer in onderwijs dan welk ander OESO-land. Het land heeft uitstekende universiteiten die tot de absolute wereldtop behoren, waaronder de ETH (het Zwitserse Federale Instituut voor technologie in Zürich) waar Albert Einstein afstudeerde, en IMD in Lausanne (één van ’s werelds meest vooraanstaande business schools).

Er zijn ook vele privé en internationale scholen in Zwitserland die een uitstekende reputatie hebben, dankzij een gevestigde en gerespecteerde pedagogische traditie.

Vastgoed

Prijzen van vastgoed in Zwitserland kunnen flink uiteenlopen, afhankelijk van het specifieke kanton en de gemeente. Ze zijn over het algemeen omgekeerd evenredig gekoppeld met de inkomstenbelastingtarieven. De prijzen van onroerend goed zijn hoger waar de belastingtarieven laag zijn, en lager waar de belastingtarieven hoog zijn.


Visum en verblijfsvergunning

EU-ingezetenen kunnen vrij naar Zwitserland reizen. Een geldig reisdocument (d.w.z. een paspoort of een identiteitsbewijs) volstaat. Omdat Zwitserland een Schengenland is, mogen ingezetenen uit de Schengenzone de Zwitserse grens over zonder enige grenscontrole.Luzerne met kapelbrug

Niet-EU-ingezetenen hebben een geldig reisdocument nodig en daarnaast meestal een (Schengen)visum. Het Schengenvisum dient gedurende het gehele verblijf in Zwitserland geldig te zijn. De visumhouder moet daarnaast over de financiële middelen beschikken om in zijn/haar bestaan te kunnen voorzien gedurende het verblijf en om te betalen voor zijn/haar terugreis. Hij/zij dient ook een goede reis- en ziektekostenverzekering te hebben.

Buitenlanders mogen maximaal gedurende 90 dagen in Zwitserland verblijven. Wie langer wil blijven, dient een verblijfsvergunning aan te vragen. Om te werken in Zwitserland is altijd een verblijfsvergunning vereist, ook al is het voor minder dan 90 dagen.


Inwoner van Zwitserland worden

Zwitserland is met de EU een verdrag aangegaan met betrekking tot het vrije verkeer van personen tussen Zwitserland en de EU. De voorwaarden voor EU-onderdanen (en onderdanen van de Europese Economische Ruimte) om te gaan wonen in Zwitserland zonder in de jurisdictie werkzaam te zijn (in loondienst of als zelfstandige), zijn:

 1. Het huren of verwerven van vastgoed in Zwitserland;
 2. Aantonen dat men beschikt over voldoende middelen van bestaan;
 3. Het afsluiten van een Zwitserse ziektekostenverzekering; en
 4. Het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, is de procedure voor het aanvragen van een Zwitserse tijdelijke verblijfsvergunning relatief eenvoudig. We raden u echter aan u goed te laten begeleiden in het hele proces, door een lokale private bank en/of juridisch adviseur.Piazza della Riforma, Lugano

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan (in detail):

 1. Vastgoed. EU-onderdanen die willen wonen in Zwitserland staat het vrij om waar dan ook in Zwitserland vastgoed te huren of te verwerven. Voor de aankoop van vastgoed of het ondertekenen van een huurovereenkomst dient een kopie van de verblijfsvergunning te worden overgelegd. Het zoeken naar een geschikt object gebeurt daarom meestal gelijktijdig met het aanvragen van een verblijfsvergunning.

 2. Voorzien in het eigen levensonderhoud. De EU-onderdaan moet kunnen aantonen dat hij/zij voldoende financiële middelen heeft om zichzelf (en zijn/haar familie, indien van toepassing) te kunnen onderhouden zonder afhankelijk te worden van Zwitserse sociale zekerheid. Gepensioneerden moeten eveneens kunnen aantonen niet afhankelijk te zullen worden van het Zwitserse collectieve ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitsverzekeringssysteem.

 3. Ziektekostenverzekering. De Zwitserse federale ziektekostenverzekeringswet van 1994 bepaalt dat alle inwoners van Zwitserland verplicht zijn tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering, binnen drie maanden na vestiging of geboorte in Zwitserland. Verzekeringsmaatschappijen bieden dekking van ziektekosten aan op drie verschillende niveaus: een basispakket, semi-particulier en particulier. Alleen het basispakket is verplicht. Zwitserse verzekeringsmaatschappijen mogen Zwitserse (nieuwe) ingezetenen niet weigeren voor het basispakket.

 4. Administratieve voorwaarden. De volgende documenten dienen ten minste te worden overgelegd aan de gemeentelijke autoriteiten:
  • Een geldig paspoort (ook voor eventuele kinderen (<18));
  • Een gewaarmerkte kopie van de geboorteakte (ook voor eventuele kinderen (<18));
  • Een trouw- of echtscheidingsakte (indien van toepassing);
  • Aantoonbaar bezit van een Zwitserse ziektekostenverzekeringspolis;
  • Een originele koop- of huurovereenkomst van de woning.

Alle documenten dienen in origineel ingediend te worden. Wanneer u eenmaal een tijdelijke verblijfsvergunning heeft verkregen en daadwerkelijk naar Zwitserland bent geëmigreerd, ontvangt u normaliter na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning.

Meer van Zürich

De mogelijkheden voor niet-EU-onderdanen om ingezetene van Zwitserland te worden zonder in de jurisdictie werkzaam te zijn (in loondienst of als zelfstandige) zijn beperkt. Over het algemeen zijn er maar twee categorieën personen die in aanmerking komen voor een Zwitserse verblijfsvergunning.

 • Niet-EU-onderdanen die verzoeken om de (dure) forfaitaire belastingheffing (zie eerder), en
 • Gepensioneerden (>55 jaar) afkomstig uit niet-EU-jurisdicties, met sterke aantoonbare connecties met Zwitserland, volledig gepensioneerd en met aantoonbare substantiële financiële middelen van bestaan.

Daarbij moet tevens aangegeven worden dat er enkel een zeer beperkt contingent aan verblijfsvergunningen jaarlijks beschikbaar is voor niet-EU-onderdanen die Zwitsers ingezetene willen worden.

Een niet-EU-onderdaan kan nadat hij/zij een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen en daadwerkelijk verhuisd is naar Zwitserland, na tien jaar een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning.

Naast de hierboven beschreven route is er ook nog een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Zwitserland, namelijk door er een bedrijf te vestigen dat werkgelegenheid creëert voor Zwitserse ingezetenen. Deze mogelijkheid valt echter buiten het bereik van dit artikel.


Zwitsers staatsburgerschap

Voor buitenlanders zonder familiebanden met Zwitserland is er geen eenvoudige procedure tot het verkrijgen van Zwitsers staatsburgerschap. Er is bijvoorbeeld geen speciaal staatsburgerschapsprogramma (zoals een Swiss investor visa program of Swiss citizen by investment program).Fraumünster kerk, Zürich

U kunt pas een aanvraag indienen voor het Zwitserse staatsburgerschap na ten minste 12 jaar in Zwitserland te hebben gewoond. Het aantal jaren dat u in de leeftijd van 10 tot 20 jaar in Zwitserland hebt gewoond, telt dubbel. Uw aanvraag zal op alle drie de bestuurlijke niveaus (federaal, kantonnaal en gemeentelijk) beoordeeld worden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U dient een aantal jaren in één en dezelfde gemeente doorgebracht te hebben (het exact vereiste aantal jaren verschilt per kanton);
 • U dient te bewijzen dat u volledig geïntegreerd bent in de Zwitserse maatschappij;
 • U moet u hebben aangepast aan de Zwitserse gebruiken en tradities;
 • U vormt op geen enkele wijze een bedreiging voor Zwitserland;
 • U heeft een schone lei; u heeft geen ernstige strafrechtelijke of fiscale overtredingen begaan – denk bijvoorbeeld aan uitstaande belastingschulden.

Om de Zwitserse nationaliteit te verkrijgen hoeft u uw eigen nationaliteit niet op te geven. U kunt dus een dubbele nationaliteit hebben wanneer u eenmaal uw Zwitserse paspoort heeft ontvangen. Het verzoek om Zwitsers staatsburgerschap kan afgewezen worden. Dit laatste gebeurt ook regelmatig.


Uw land verlaten en verhuizen naar Zwitserland

Nadat u uw tijdelijke verblijfsvergunning heeft verkregen en daadwerkelijk naar Zwitserland bent verhuisd, wordt u als volledig-belastingplichtige ingezetene van Zwitserland beschouwd wanneer u daar ten minste drie maanden per jaar ook echt woont.Ticino

Aangezien de meeste jurisdicties u pas bij een verblijf van meer dan zes maanden per jaar in de desbetreffende jurisdictie als volledig-belastingplichtige ingezetene beschouwen, kan de situatie ontstaan dat u niet in één maar in twee landen tegelijkertijd als volledig-belastingplichtige ingezetene wordt beschouwd. Dit zou dus kunnen leiden tot dubbele belastingheffing in plaats van de verlaging van de belastindruk die u waarschijnlijk voor ogen had. De toepassing van de bepalingen uit een verdrag ter voorkoming van dubbele taxatie kan dit misschien oplossen, maar mogelijk niet op de manier die u had voorzien of wenst. Het is daarom van groot belang dat u dit soort risico’s in acht neemt alvorens daadwerkelijk te verhuizen naar Zwitserland.

Ook bij exitheffingen (conserverende aanslagen) dient men in dit verband stil te staan – dit zijn belastingheffingen die een vermogende persoon in bepaalde jurisdicties (eventueel) verschuldigd is wanneer hij/zij permanent emigreert naar een andere jurisdictie.


De stap daadwerkelijk zetten

wegwijzerwegwijzer

Als u emigreren naar Zwitserland overweegt, zorgt u dan voor goede begeleiding gedurende het hele proces door uw single-family office, een Zwitserse private bank*, in Zwitserland gevestigde multi-family office of gespecialiseerde advocaat of belastingadviseur. Als u meer informatie wilt ontvangen over de voordelen en mogelijkheden van emigratie naar Zwitserland of een andere jurisdictie, neem dan contact op met ons**.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

* Voor zover toegestaan onder de relevante wet- en regelgeving.

** UBP’s zeer ervaren team van vermogensplanningsexperts heeft diepgaande kennis van emigratie. Het team beschikt over een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde belastingadvies- en advocatenkantoren, trustkantoren, emigratiedeskundigen en burgerschapsspecialisten waarmee uw persoonlijke situatie gecoördineerd en gepland wordt en problemen worden voorkomen. Het resultaat is dat u echt van uw emigratie kunt genieten.

Disclaimer:
Alle informatie op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in september 2019.

De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot het belastingstelsel en de criteria voor een verblijfsvergunning is van algemene aard en moet niet worden opgevat als (juridisch en/of fiscaal) advies, of als het aanbieden van juridische en/of fiscale dienstverlening. Deze site is slechts bedoeld om een globaal overzicht te geven dat als uitgangspunt kan dienen bij het bepalen van de belangen van cliënten. De opinies hierin houden geen rekening met de persoonlijke omstandigheden, doelstellingen of behoeften van individuele cliënten. Lees onze volledige disclaimer hier.


Ook interessant om te lezen:


dmca/