powered by
The global family office expert
Vermogensplanningsstructuren worden steeds complexer
Onze know-how. Uw keuze.
Niet elke family office kan u bij jumbo life insurance ondersteunen
Gebruik het inzicht en de know-how van een vooraanstaand vermogensadviseur
NL

The global family office expert

header

Universal Life Insurance

Vermogende families sluiten steeds vaker een universal life insurance (ULI) (een internationale levensverzekering) af, als onderdeel van hun wereldwijde estate- en vermogensplanning. Vanwege de uitzonderlijk hoge uitkering bij overlijden wordt universal life insurance ook wel 'jumbo life insurance' of 'jumbo universal life insurance' genoemd.

Eenvoudig omschreven is universal life insurance een levensverzekeringspolis waarbij een zeer hoge uitkering plaatsvindt in het geval van overlijden, zowel in verhouding tot de betaalde premie (in sommige gevallen wordt meer dan 300% van de betaalde premie uitgekeerd; U betaalt bijvoorbeeld een premie van US$ 3 miljoen en de begunstigden ontvangen US$ 9 miljoen in het geval van uw overlijden), als in absolute getallen (in sommige gevallen wordt meer dan US$ 90 miljoen op één polis uitgekeerd). Vandaar de term 'jumbo life insurance'.

Vragen?

Contact:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

Nieuwsbrief

Wat universal life insurance onderscheidt van andere levensverzekeringsproducten is het feit dat een hoge uitkering wordt gecombineerd met een spaar element; gedurende de looptijd van de polis groeit de onderliggende waarde ervan aan door een jaarlijkse bijschrijving van een gegarandeerde rente.

Inhoud:Wat is universal life insurance?

Universal life insurance is een type levensverzekering dat bij overlijden een zeer hoog bedrag uitkeert (de overlijdensdekking). Universal life insurance combineert deze hoge uitkering bovendien met een spaarelement; de premie die de polishouder (verzekeringsnemer) betaalt, wordt door de levensverzekeringsmaatschappij voor het merendeel geïnvesteerd om een contante waarde, de ‘cash value’, op te bouwen (elke individuele polis heeft een over de jaren groeiende Cash Value). Deze cash value kan door de polishouder worden beschouwd als een alternatieve belegging, vergelijkbaar met een spaarrekening of beleggingsproduct.

Universal life insurance polissen worden voornamelijk gebruikt:

  • Als een instrument om per direct liquiditeit te creëren in het geval van overlijden (estate planning);
  • Ter compensatie van verschuldigd successierecht over het gehele vermogen, of over in het buitenland gelegen onroerend goed (fiscale planning); over in het Verenigd Koninkrijk gelegen onroerend goed is bijvoorbeeld 40% successierecht verschuldigd in het geval van overlijden van de eigenaar;
  • Om te plannen voor complexe nalatenschappen met veel familieleden (bedrijfsopvolging); bijv. het creëren van liquiditeit ten faveure van niet-actieve familieleden in het geval van bedrijfsopvolging of om schulden te vereffenen zonder daarvoor de familieonderneming of andere investeringen te moeten liquideren;
  • Om voor zekerheid voor de familie te zorgen – het waarborgen van de levensstandaard van het gezin in het geval van onverwacht overlijden (vermogensplanning);
  • Problemen met een geblokkeerde onverdeelde nalatenschap te voorkomen (‘probate’); of
  • Als aantrekkelijke alternatieve investering (diversificatie van beleggingen).

Binnen het hele scala aan levensverzekeringsproducten is universal life insurance precies het tegenovergestelde van private placement life insurance (PPLI). Een jumbo life insurance heeft een extreem hoge overlijdensdekking, waar een PPLI polis juist het absoluut wettelijke minimum aan overlijdensdekking biedt.Familie op een luxe boot


Hoe functioneert universal life insurance?

Traditionele levensverzekering

In het geval van traditionele levensverzekering wordt de (jaarlijks) te betalen premie bepaald aan de hand van de gewenste overlijdensdekking. Wanneer het verzekerde risico (het overlijden) voorvalt, wordt de overeengekomen verzekeringsdekking uitbetaald. Wanneer het verzekerde risico niet plaatsvindt, of de polishouder stopt na verloop van tijd de premie te betalen, dan zijn de tot dan toe betaalde premies in zijn geheel verloren. De verzekeringspremies vormen een 100% kostenpost voor de polishouder, tenzij de verzekerde gebeurtenis (het overlijden) daadwerkelijk plaatsvindt.

Universal life insurance

De premie die betaald wordt voor een universal life insurance polis kan het best omschreven worden als een ‘deposito’. Een aanzienlijk bedrag (het ‘deposito’) wordt overgemaakt aan de verzekeraar om de universal life insurance polis te verkrijgen en de polishouder is vanaf dat moment direct volledig verzekerd; bijv. een premie van US$ 3 miljoen wordt betaald en de begunstigden ontvangen een uitkering van US$ 9 miljoen wanneer de verzekerde gebeurtenis plaatsvindt (het verzekerde leven komt te overlijden)*. Daarnaast schrijft de verzekeraar jaarlijks een (gegarandeerde) rente bij op het ‘deposito’ van de polishouder(s). De verzekeraar noemt dit ‘deposito’ de Cash Value (de contante waarde). Het bestaat uit het totale bedrag dat een polishouder betaald heeft, minus de kosten voor de verzekeringsdekking en overige kosten, zoals de kosten van de verzekeraar zelf en de aan de assurantietussenpersoon betaalde commissie.

* De fiscale consequenties van een levensverzekering verschillen van land tot land.


De beleggingscomponent van universal life insurance

In tegenstelling tot bij een traditionele levensverzekering, is de betaalde premie geen kostenpost. De verzekeraar die universal life insurance aanbiedt, is in staat om rente over de cash value te betalen doordat de ontvangen premies op naam van de verzekeraar collectief worden belegd in een gediversifieerde langlopende, conservatieve en vastrentende beleggingsportefeuille van hoge kwaliteit (de onderliggende beleggingen kunnen per verzekeraar enigszins variëren).

Vanwege het lange termijn karakter van de onderliggende beleggingen zijn de verzekeraars in staat om een relatief hoge rente te betalen in verhouding tot de actuele gemiddelde marktrente. Zij committeren zich ook om gegarandeerd een minimum rentepercentage over de cash value bij te schrijven. Hierdoor verandert een universal life insurance polis voor de polishouder eigenlijk in een alternatieve belegging. De contante waarde van de polis (de cash value) neemt jaarlijks toe en na een relatief gering aantal jaren zal de waarde van de polis in principe al hoger zijn dan de daadwerkelijk betaalde premie (zie grafiek).

Grafiek van een Universal Life Insurance

Dit voorbeeld is enkel ter illustratie.


De universal life insurance polis

De universal life insurance polis wordt normaliter afgesloten in US dollars, maar kan ook in diverse andere valuta worden afgesloten. De polishouder kan de polis flexibel financieren; men kan de polis door middel van een eenmalige storting afsluiten (single-pay) of door een aantal jaar achter elkaar een bedrag aan premie te betalen (multi-pay).

De polis biedt de nodige flexibiliteit om aangepast te worden aan de persoonlijke situatie van de polishouder. De overlijdensdekking en begunstigden kunnen worden herzien en aangepast als de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde(n) gedurende zijn/hun leven wijzigen. De polishouder heeft ook de mogelijkheid om in een later stadium additionele bedragen aan premie te storten.

Een ideale oplossing om af te rekenen met successierecht

De polishouder heeft gedurende de looptijd van de polis volledig toegang tot het spaargedeelte (de Cash Value) van de verzekeringspolis. Er kan op de polis bijgestort worden, opgenomen worden, of de contante waarde van de polis kan als zekerheid worden gebruikt. Het geheel of gedeeltelijk opheffen van de polis is te allen tijde mogelijk; bijvoorbeeld vanwege het feit dat men een liquiditeitsprobleem heeft, of om winst te nemen op het moment dat de waarde van de polis over de jaren heen aanzienlijk is toegenomen.

Op het moment dat een universal life insurance wordt afgesloten, moet men beslissen wie de begunstigde(n) van de polis is/zijn. Er hoeft niet per definitie een natuurlijk persoon als begunstigde te worden aangewezen. Het kan ook een structuur zijn, zoals bijvoorbeeld een trust. Nadat de polis eenmaal is afgesloten, is het altijd mogelijk om de begunstigde(n) te wijzigen (wijzigingen kunnen bijvoorbeeld worden doorgevoerd als een reactie op gewijzigde familieomstandigheden of omdat dit vanwege emigratie naar een ander land opportuun of noodzakelijk is).


Het verzekerde risico

Vanwege het uitzonderlijk hoge verzekerde risico (de hoge overlijdensdekking) van een ULI, wordt iedereen die zo’n polis wil afsluiten grondig gecheckt. Men moet medische gekeurd worden en er moet vastgesteld worden welke hoogte van dekking die persoon zich kan veroorloven (het betalen van de premie mag onder geen beding financiële moeilijkheden tot gevolg hebben).

De uitgebreide medische keuring vindt plaats bij een goedgekeurde onafhankelijke medische kliniek. De exacte dekking en voorwaarden op basis waarvan de verzekering wordt afgesloten, hangen af van het concrete actuariële risico en de uitkomst van bovengenoemde checks. Het is derhalve mogelijk dat inwoners van bepaalde jurisdicties, van een bepaalde leeftijd en/of met een bepaalde fysieke aandoening, in zijn geheel niet verzekerbaar zijn, of aanzienlijk minder aantrekkelijke condities krijgen aangeboden.


De voor de universal life insurance verschuldigde premie financieren

Omdat een universal life polis een cash value (contante waarde) heeft op het moment dat die in de toekomst wordt opgeheven (de zogeheten Cash Surrender Value – CSV (de afkoopwaarde)), bestaat voor de verzekeringsnemer de mogelijkheid een lening af te sluiten om een aanzienlijk deel van de benodigde premie te financieren. De gestelde zekerheid voor zo’n lening is de door de verkeringsmaatschappij afgegeven polis zelf. Het is ook mogelijk om pas in een later stadium een lening af te sluiten.

Vanwege de conservatieve wijze waarop de verzekeringsmaatschappijen in de premies investeren, zijn sommige internationale private banken bereid de verschuldigde verzekeringspremie tot een maximum van 85%-90% van de Cash Surrender Value te financieren. Dit staat gelijk aan 75%-85% van de door een verzekerde verschuldigde premie. Ter volledigheid moet daarbij wel worden opgemerkt dat zo’n lening eerst aan de bank moet worden terugbetaald, voordat een polishouder of begunstigde kan profiteren van een uitkering van de polis.

De mogelijkheid de verschuldigde premie te financieren, creëert een aanzienlijk aantal extra vermogensplanningsopties voor vermogende families, in het bijzonder voor die families waarbij het vermogen grotendeels vastzit in activa (het familiebedrijf bijvoorbeeld) en er maar geringe liquide middelen voorhanden zijn. Door gebruik te maken van financiering, zijn zij in staat een veel hogere overlijdensdekking te verkrijgen.

Eenvoudig voorbeeld:
Overlijdensdekking:USD 9,000,000
Premie:USD 3,000,000
Cash Surrender Value op dag 1:USD 2,750,000 (CSV)
Lening van de bank:USD 2,475,000 (90% of CSV)
Benodigde liquiditeit van de polishouder:USD 525,000

Dit voorbeeld is enkel ter illustratie.


ULI structureren

Aangezien ULI een echte verzekering is, met een hoge uitkering, wordt het product in een aanzienlijk aantal jurisdicties waar de polishouder en/of begunstigde(n) woonachtig zijn fiscaal gefaciliteerd. Afhankelijk van de jurisdictie waar de polishouder woonachtig is, en de reden waarom de polis wordt afgesloten, kan een jumbo universal life insurance op naam van een natuurlijk persoon worden gehouden, of worden gecombineerd met een vermogensplanning structuur zoals een vennootschap, trust of stichting.

Het voorkomen van problemen met een nalatenschap is beter dan ze later oplossen

Jumbo universal life insurance wordt wereldwijd slechts door een paar internationale verzekeringsmaatschappijen aangeboden en enkel een handvol gespecialiseerde assurantietussenpersonen adviseert over dit product. Een klein aantal multi-family offices, internationale private banken en gespecialiseerde vermogensadviseurs kan u adviseren met betrekking tot de eventueel noodzakelijke structuur.


Hoe wij u ondersteunen

FOSS Family Office Advisory is een onderdeel van Union Bancaire Privée, UBP SA. Wij kijken er naar uit u te ondersteunen bij het vinden van een family office oplossing die exact die diensten aanbiedt die u zoekt. Op uw verzoek zijn wij, als ervaren wealth planners, natuurlijk ook bereidt om uw specifieke vermogenssituatie en de daarmee samenhangende uitdagingen en mogelijkheden direct met u te bespreken. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Auteur: , LLM, TEP
© Copyright

Disclaimer:
De informatie die u op deze pagina aantreft met betrekking tot verzekeringen is van algemene aard en moet niet worden opgevat als financieel, juridisch en/of fiscaal advies, het aanbieden van verzekeringsproducten, of als het aanbieden van financiële, juridische en/of fiscale dienstverlening. Hoewel de informatie regelmatig wordt geactualiseerd, is het mogelijk dat bepaalde feiten niet meer actueel zijn.


Ook interessant om te lezen:


dmca/