powered by
The global family office expert
Wat zijn de doelstellingen van uw familie?
Een single-family office kan alles zijn wat een familie zich wenst
Wij ondersteunen u bij het opzetten van uw single-family office
Bekroond advies
NL

The global family office expertheader

Waarom een single-family office oprichten?

Voor een familie zijn de belangrijkste redenen om een single-family office op te zetten:

 • het verkrijgen van volledige controle;
 • het professioneel beheren van haar vermogen; en
 • het met succes overdragen van dat vermogen aan de volgende generatie.


Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Lees verder, of neem contact met ons op voor meer informatie over het ontwikkelen van een single-family office.

Inhoud:

 1. Verschillende families, verschillende doelstellingen
 2. 8 redenen voor een single-family office:
  1. Het veiligstellen van het erfgoed van de familie
  2. Controle, coördinatie en consolidatie van alle vermogensbestanddelen van de familie
  3. Het implementeren van een institutionele benadering van het familievermogen
  4. Een institutionele wijze van beleggen in plaats van een particuliere
  5. Behoud van het familievermogen over generaties
  6. Het beschermen van de privacy van de familie
  7. Bescherming van het vermogen en stabiliteit voor de familie
  8. Andere redenen
 3. Onze single-family office advisory services


Verschillende families, verschillende doelstellingen

Elke familie komt vanuit een ander uitgangspunt tot de beslissing om een single-family office op te zetten. Sommige families hebben al een geïntegreerde family office en vormen deze om tot een op zich zelf staande family office. Andere hebben net hun bedrijf verkocht of naar de beurs gebracht, of zij genereren jarenlang veel winst met hun bedrijf, dat zij apart willen investeren. Nog weer andere zijn meer gericht op het verkrijgen van meer controle of de volgende generatie.

Wanneer je één family office hebt gezien,
dan heb je slechts één family office gezien

Hoewel elke familie een andere invalshoek heeft bij het opzetten van een single-family office, is de drijfveer - de reden 'waarom' - vaak vergelijkbaar.

Hieronder hebben wij enkele van de belangrijkste drijfveren opgesomd die families kunnen doen beslissen een single-family office op te richten. Aangezien elke familie uniek is, kan voor sommige slechts één reden van toepassing zijn, terwijl het voor andere een combinatie of iets totaal anders is dat hen ertoe beweegt. Wat de reden ook is, een eigen family office moet uiteindelijk van toegevoegde waarde zijn voor de familie.


8 redenen voor een single-family office

8 redenen voor een single-family office:

Alle openen | Alle sluiten
 1. Het veiligstellen van het erfgoed van de familie

  Het behouden van het erfgoed van de patriarch of matriarch van het familievermogen en oprichter van het familiebedrijf is een van de belangrijkste redenen waarom het opzetten van een single-family office wordt overwogen (de ‘erfgoedfunctie’). Wij hebben het hier niet alleen over het behouden van het daadwerkelijke vermogen (dat mogelijk al overgegaan is naar de volgende generatie). Het gaat ook over zijn/haar succesvolle aanpak en filosofie met betrekking tot het familievermogen, de familiewaarden en/of de strategie voor het familiebedrijf. Men kan hier ook spreken over zijn/haar ondernemings-, menselijke, intellectuele en sociale erfgoed; hoe kunnen zijn/haar waarden en visie voor de toekomstige generaties worden behouden?Samen vissen

  Vaak is het de persoon die het vermogen heeft opgebouwd (de eerste generatie), die begint na te denken over een family office strategie om het vermogen te beheren, te behouden of zelfs te vermeerderen voor de volgende generatie(s).

  Als de tweede (of een daaropvolgende) generatie de eerste stap zet, dan komt dit vaak voort uit respect voor degene die het vermogen heeft opgebouwd, omdat zij zijn erfgoed wil behouden en de familietradities in stand wil houden – financieel gewin staat daarbij meestal niet voorop.

  Verwerven, vererven en verderven in drie generaties

  Het kan echter ook zo zijn dat de volgende generatie van mening is dat de degene die het vermogen oorspronkelijk heeft gecreëerd in zekere zin te opportunistisch was. Wellicht zelfs onverantwoorde financiële risico’s aanging, en de familie juist daarom een systematischer aanpak voor ogen staat. Het is niet ongebruikelijk dat de ambitie van de tweede generatie voor het behoud van het familie-erfgoed gepaard gaat met een conservatieve beleggingsstrategie, om het familievermogen zo goed mogelijk in stand te houden.

 2. Controle, coördinatie en consolidatie van alle vermogensbestanddelen van de familie

  Door sommige internationaal georiënteerde families wordt de eerste stap naar de oprichting van een single-family office gezet vanwege het feit dat zij de controle en het overzicht over hun talrijke bezittingen verliezen (de ‘toezichtfunctie’).Teamwerk in een single-family office

  Hoe vermogender een familie wordt, des te meer bezittingen ze gewoonlijk heeft en des te meer deze over de hele wereld zijn verspreid. Men kan daarbij denken aan meerdere bedrijven en investeringen over de hele wereld en tweede, derde, vierde (...) woningen verspreid over verschillende jurisdicties. De familie bezit wellicht ook ‘trophy assets’ zoals privévliegtuigen, jachten, klassieke auto's, kunst en waardevolle sieraden.

  Daarbovenop komen nog alle persoonlijke beleggingen: bankrekeningen voor alle leden van de familie bij tal van banken in verschillende jurisdicties, private equity en commercieel vastgoed. Alleen al het overzicht houden over en beschermen van al deze activa is een taak op zich. Wanneer het gaat om meerdere generaties, kan het feit dat zij in het bezit zijn van verschillende typen van activa een extra complicerende factor zijn.

  Vaak worden dit soort bezittingen gehouden via verschillende structuren zoals vennootschappen, trusts of stichtingen. Het oprichten, administreren en het in stand houden van dergelijke structuren kan zeer gecompliceerd zijn. Om nog maar te zwijgen over alle compliance-, juridische en fiscale aspecten ervan.

  Het is de taak van de single-family office om alle bezittingen te documenteren, te beheren, administreren en te consolideren. Het doel is om ervoor zorg te dragen dat het eigendom juridisch correct is gedocumenteerd en dat alle bezittingen zodanig zijn gestructureerd dat dit voldoet aan alle relevante fiscale en grensoverschrijdende wetgeving. De werknemers van de family office verrichten vaak namens de familie transacties en coördineren de werkzaamheden van externe advocaten en belastingadviseurs in meerdere jurisdicties.

  Alleen al ervoor zorgen dat de familie en al de bezittingen goed verzekerd zijn, is al een hele uitdaging. Op den duur wordt de family office het centrale aanspreekpunt voor alle leden van de familie.

 3. Het implementeren van een institutionele benadering van het familievermogen

  Wanneer het doel van de familie is om het familievermogen over meerdere generaties te behouden, dan zijn wij er van overtuigd dat dit alleen mogelijk is wanneer dit op institutionele wijze wordt benaderd. Het privévermogen van de familie dient te worden beheerd alsof het een onderneming is.

  Het behouden van het vermogen van een familie is een baan, een onderneming op zich. Deze aanpak is absoluut noodzakelijk en staat volkomen los van de daadwerkelijke omvang van het vermogen van een familie. Het is van toepassing op elke familie die haar vermogen wil behouden, los van de omvang ervan.

  Een familie moet haar vermogen beheren
  alsof het een onderneming is

  In de praktijk zien wij dat een groeiend aantal familiebedrijven zogenaamde family governance regels opstelt om dit doel te bereiken. De meeste families stellen echter (nog steeds) geen strategie op die het totale vermogen van de familie in aanmerking neemt. Zodra een familiebedrijf is verkocht, het aanzienlijke winsten genereert of iemand een groot vrij-belegbaar vermogen erft, dan zien wij zeer regelmatig dat het vermogen van de familie niet op een institutionele wijze wordt benaderd of dat deze wijze van omgaan met het vermogen weer snel wordt vergeten.

  Vaak worden belangrijke bezittingen en activiteiten niet meegenomen in deze aanpak, hoewel dat wel het geval zou moeten zijn. Vermogende personen zijn in vaak minder geïnteresseerd in of verbonden met hun privévermogen dan met hun ondernemingsactiviteit.

  Het opzetten van een single-family office is een manier om op institutionele wijze om te gaan met het totale familievermogen, om structuur aan te brengen en doelen te stellen voor de eigena(a)r(en) van het vermogen en alle betrokken leden van de familie (de ‘governancefunctie'). Het betekent ook dat familieleden zich vastleggen om in ieder geval het grootste gedeelte van hun bezittingen gezamenlijk te beheren. De family office kan helpen met het definiëren van een doelstelling voor alle betrokkenen, het ontwikkelen van een toekomstvisie en de verantwoordelijkheden van alle familieleden te verduidelijken. Op deze wijze draagt de familie office bij aan de samenhang van de familie en het veiligstellen van het vermogen.

 4. Een institutionele wijze van beleggen in plaats van een particuliere

  De belangrijkste taak van een single-family office is, in de meeste gevallen, het beheer van de beleggingen en het professionaliseren van de wijze waarop geïnvesteerd wordt (de ‘beleggingsfunctie’). Ook naar de toekomst toe verwachten wij dat investeren en beleggingsbeheer de kernactiviteiten blijven van de meeste family offices. Groei van de investeringen

  Het opzetten van een single-family office of private investment office stelt een vermogende familie in staat een geïnstitutionaliseerde onafhankelijke beleggingsaanpak toe te passen (in plaats van zich te gedragen als particuliere beleggers). De familie neemt eigen financiële experts in dienst - die volledig aan hun kant staan - om hen te voorzien van objectief advies met betrekking tot de strategische vermogensallocatie, hun wereldwijde investeringen en de kosten die in rekening worden gebracht door vermogensbeheerders en banken.

  De aanpak van de familie ten aanzien van beleggingen kan, in de meeste gevallen, worden veranderd van ad hoc beleggen naar een professionele, systematische, geformaliseerde en op maat gesneden aanpak. Het resultaat daarvan is een hoger rendement op investeringen, lagere kosten en professioneel risicobeheer. De family office kan zelfs uitgroeien tot een zeer ondernemend beleggingskantoor. Of de volgende generatie kan zorgen voor een verandering in de richting van missie-gerelateerd investeren (impact-investing).

  Door gezamenlijk te beleggen, zorgt de familie automatisch voor prijszettingsvermogen als gevolg van de grotere bedragen die in het geding zijn, waardoor de totale beleggingskosten worden verlaagd. Tevens ontstaat de mogelijkheid om te beleggen in institutionele beleggingscategorieën en alternatieve beleggingen waar grotere bedragen voor nodig zijn.

 5. Behoud van het familievermogen over generaties

  Voor de meeste families is het behouden van het familievermogen over verschillende generaties een zeer belangrijke doelstelling - zo niet de allerbelangrijkste - maar de geschiedenis en onderzoek tonen aan dat niet elke familie hierin slaagt (de ‘successiefunctie’). Ongeveer 60% van de families is hun vermogen alweer kwijt bij het einde van de tweede generatie, en bijna 90% is het kwijt tegen het einde van de derde generatie.

  Fortuinen en generaties

  Een single-family office kan worden opgezet om de familie te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelstelling: het veiligstellen van haar vermogen voor de volgende generaties. De single-family office ondersteunt de familie met een breed scala aan taken zoals het opstellen van family governance-regels voor het familiebedrijf, adequaat risicobeheer, successie- en opvolgingsplanning, budgettering, cash flow prognoses en monitoring en rapportage met betrekking tot alle bezittingen van de familie en het gerealiseerde rendement.

  Vermogenseducatie en begeleiding van volgende generaties is belangrijk om financieel en fiscaal bewustzijn te creëren - zij moeten verantwoordelijke beheerders van het familievermogen worden.

  Deze combinatie van diensten en initiatieven wordt geïmplementeerd met als enige doel het behoud (en vergroten) van het vermogen van de familie voor de komende generaties. De family office vervult daarbij een coördinerende rol. De family office zorgt voor continuïteit op het moment dat een nieuwe generatie in beeld komt; er zijn dan duidelijke regels.

 6. Het beschermen van de privacy van de familie

  Vermogende families koesteren hun privacy. Het opzetten van een single-family office kan tot op zekere hoogte ondersteuning bieden bij het waarborgen van de privacy (de ‘privacyfunctie'). Zodra de single-family office een aantal taken overneemt van leden van de familie en hen vertegenwoordigt in de buitenwereld, dan komt dit hun privacy ten goede.

  Het feit dat individuele gezinsleden niet langer de belangrijkste aanspreekpartner zijn voor alle beleggingsbeslissingen kan een opluchting zijn voor de familie. In de meeste gevallen is de family office ook de vertrouwenspersoon van de familie. Daarom wordt de privacyfunctie ook vaak aangeduid als de ‘poortwachterfunctie’.

  De privacy van de familie neemt verder toe wanneer familieleden niet langer persoonlijk in het bezit zijn van zaken zoals (tweede) huizen, jachten en bankrekeningen, maar de family office deze bezittingen op de juiste wijze structureert en goed beheert.

 7. Bescherming van het vermogen en stabiliteit voor de familie

  In sommige - zo niet in de meeste - delen van de wereld, is een belangrijke functie van een single-family office het beschermen van de familie en haar vermogen. Onder andere in het geval van politieke, economische, geografische of religieuze instabiliteit (de ‘risico-managementfunctie’).

  Er zijn meerdere facetten die in overweging moeten worden genomen bij een dergelijk risicobeheer, zoals:

  • het verspreiden van bezittingen over meerdere rechtsgebieden;
  • alleen gebruik maken van veilige en uitstekend gekapitaliseerde depotbanken;
  • het verwerven van tweede woningen in het buitenland voor alle leden van de familie;
  • het aanvragen van verblijfsvergunningen en tweede nationaliteiten in andere jurisdicties;
  • het organiseren van de juiste verzekeringsdekking (zoals ontvoerings- en losgeldverzekering); en
  • het monitoren van sociale media-activiteiten van de jongere familieleden.
 8. Andere redenen

  Omdat elke familie uniek is, heeft ze uiteindelijk haar eigen specifieke redenen om een single-family office op te zetten. Het gaat vaak om een combinatie van bovenstaande, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Er bestaan hoe dan ook geen verkeerde redenen. De single-family office moet voor de familie toegevoegde waarde creëren, financieel zinvol zijn en op professionele wijze worden geïmplementeerd.


Deskundig advies

Onze single-family office advisory services

Op deze pagina trof u een arsenaal aan redenen aan waarom families besluiten een single-family office of een private wealth office op te zetten. Voor de meeste families is het een enorme uitdaging om vast te stellen wat ze precies willen bereiken en vervolgens de noodzakelijke werkwijzen en procedures te ontwikkelen om dit ook daadwerkelijk te implementeren. Het is absoluut noodzakelijk om hierbij systematisch te werk te gaan. Helaas gebeurt dit in de meeste gevallen niet.

FOSS Family Office Advisory is één van de weinige specialisten die maatwerk advies en persoonlijke begeleiding geeft aan families van over de hele wereld met betrekking tot alles waar u tegenaan loopt bij het opzetten van een single-family office. Meer over dit proces en onze professionele ondersteuning vindt u op onze pagina over het oprichten van een single-family office.

Overweegt u het opzetten van een family office en wilt u graag weten hoe u dit moet aanpakken? Wij zijn u daarbij graag van dienst. Of wellicht heeft u algemene vragen over de voor- en nadelen van een single-family office of bent u al begonnen met het opzetten ervan en loopt u daarbij tegen problemen aan. Neem in dat geval contact met ons op per telefoon of per e-mail. Wij kijken ernaar uit u te ondersteunen.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, neem dan contact met ons op: workshop@family-office-advisory.com.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze worden toegekend op basis van geschiktheid. De workshop wordt alleen georganiseerd in het Engels.


Ook interessant om te lezen:

dmca/