powered by
The global family office expert
Oplossingen & inzicht voor vermogenden
Een single-family office kan alles zijn wat een familie wil
Wij ondersteunen u bij het opzetten van uw single-family office
Bekroonde advisering
NL

The global family office expertheader

Wat is een single-family office?

Een family office kan een multi-family office of een single-family office zijn.

 • Een multi-family office ondersteunt een (groot) aantal vermogende families.
 • Een single-family office ondersteunt slechts één vermogende familie.

Single-family offices zijn er in alle soorten en maten, afhankelijk van de daadwerkelijke omvang van het vermogen en de samenstelling van een familie. Zij kunnen zich beperken tot het aanbieden van beleggingsdiensten aan een relatief kleine familie (in dat geval worden ze ook wel aangeduid als een private investment office, of een single-family investment firm) of een veel breder pallet aan diensten aanbieden, door een groot team, aan een grote, divers samengestelde familie die meerdere generaties beslaat.


Family Office nodig?

Neem contact op:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

NieuwsbriefOnze Workshop

Lees verder, of neem contact met ons op voor meer informatie over single-family offices.

Inhoud:

 1. Single-family office definitie
 2. Wat doet een single-family office?
 3. Single-family office categorieën
 4. Single-family office personeel
 5. Wat is een multi-family office?
 6. Onze single-family office advisory services


Definitie van een single-family office

Single-family offices bestaan al heel lang, en komen voor in alle soorten en maten, maar zijn sinds het begin van deze eeuw meer in beeld gekomen. Zoals families van elkaar verschillen, zo verschillen ook hun single-family offices van elkaar - elk met een specifiek op de familie afgestemd pakket aan diensten. Het is daarom moeilijk om een algemene definitie te geven van wat een single-family office is, of zoals wel wordt gezegd onder family office specialisten: Wanneer je één family office hebt gezien, dan heb je maar één family office gezien.

De FOSS definitie van een single-family office is:

Een single-family office bestaat uit één of meer personen die werkzaam zijn in een specifieke structuur (kan ook zonder) die erop gericht is meerdere generaties van een vermogende familie te ondersteunen bij de organisatie, het beheer en het onderhoud van al (of een gedeelte van) hun vermogen, behoeften en wensen.

De FOSS-definitie is met opzet breed, omdat het opzetten en de werkwijzen van single-family offices sterk van elkaar kunnen verschillen. Daarnaast hebben de meeste families uiteenlopende ideeën en verwachtingen over welke dienstverlening een family office zou moeten leveren en wat een family office precies inhoudt.

Definitie van een single-family office

Hoewel er veel verschillen in single-family offices zijn (variërend van een kleine organisatie met weinig personeel en een klein aanbod aan diensten, tot een organisatie met tientallen werknemers), zijn wij van mening dat er duidelijke patronen en systematische overeenkomsten te herkennen zijn in bijna alle goed-functionerende single-family offices.

Daarentegen zijn er ook een aantal terugkerende fouten zichtbaar bij slecht functionerende family offices – waarvan er een aanzienlijk aantal bestaat. Om een professioneel en duurzaam resultaat te behalen wordt families die overwegen een family office op te zetten daarom aangeraden een systematische aanpak te volgen.

Wat doet een single-family office?

Veel single-family offices worden opgericht wanneer het familiebedrijf wordt verkocht en er ineens een groot vrij-belegbaar vermogen beschikbaar komt. De primaire rol van een single-family office bestaat daarom in de meeste gevallen uit het vermogensbeheer van de familie.

De activiteiten van een single-family office kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het beheer van beleggingen die worden verhandeld op de effectenbeurzen, het beleggen in private equity of het verwerven van commercieel onroerend goed. Elk family office ontwikkelt in dit opzicht zijn eigen focus. De family office is niet alleen maar bezig met het dagelijks beheer van het vermogen van de familie, maar richt zich ook specifiek op het veiligstellen en vermeerderen van dat vermogen voor toekomstige generaties, en het beschermen van de kernwaarden van de familie.

Een single-family office is vaak, in meer of mindere mate, betrokken bij juridisch en fiscaal advies, en het implementeren van nalatenschapsplanning en successieplanning om een probleemloze overdracht en veiligstelling van het vermogen voor de volgende generatie mogelijk te maken. Het opzetten, beheren en administreren van vermogensplanningsstructuren zoals trusts, stichtingen, levensverzekeringen en vennootschappen kan ook deel uitmaken van de werkzaamheden van de family office. Familie op een jacht

Hoe vermogender een familie is, des te vaker de family office zich ook bezighoudt met lifestyle management. De family office kan verantwoordelijk zijn voor vermogensbestanddelen zoals huizen in het buitenland, kunstcollecties, jachten en vliegtuigen. Het kan reizen organiseren en fungeren als privésecretaris voor leden van de familie. Het kan betrokken zijn bij filantropische activiteiten en bij de begeleiding van de volgende generatie.

Kort samengevat, een single-family office:

 • Zorgt voor een betere controle en overzicht.
 • Kan alles zijn wat een familie zich wenst.
 • Kan verantwoordelijk zijn voor een klein aantal specifieke diensten of voor een zeer breed scala aan diensten.
Een single-family office kan alles zijn wat een familie wil

In de praktijk gaat het juist door deze flexibiliteit vaak mis. Aangezien er geen vastomlijnd aanbod van te verlenen diensten is, denken families vaak niet genoeg na over de services die de family office daadwerkelijk zal verlenen aan de familie wanneer de family office eenmaal is opgezet. Dit kan in een later stadium tot problemen leiden en conflicten veroorzaken. Het is daarom zeer aan te raden om meteen vanaf het begin goed te plannen.

Aanvullende informatie over de rol van een single-family office, wat deze kan doen, hoe deze uw familie zou kunnen ondersteunen en de wijze waarop is te vinden op de pagina: Waarom een single-family office opzetten?

De private investment office

U zult in toenemende mate ook de term ‘private investment office’ tegenkomen. Er zijn twee belangrijke elementen die een private investment office onderscheiden van een family office: de services en het familie-element. private investment office

Een private investment office is een geformaliseerde structuur via welke een particulier zijn/haar eigen substantiële vermogen investeert. Zoals men uit de naam kan afleiden, richt een dergelijk kantoor zich volledig op investeren en daar nauw mee verbonden zaken (bijvoorbeeld: beleggings due diligence, met investeren verbonden fiscale en juridische zaken). De focus is zeer ondernemend en de oprichter is er vaak actief bij betrokken. Andere diensten worden normaal gesproken niet verleend en dit is wat het onderscheidt van een typische family office.

Het andere element is familie. De private investment office is in de meeste gevallen een kantoor dat zich toelegt op de investeringen van één persoon of hooguit één generatie. Het houdt zich niet bezig met andere leden van de familie en/of volgende generaties, en betrekt deze ook niet bij de activiteiten. Als zodanig is het niet bijzonder gericht op het veiligstellen van het vermogen van de familie en de nalatenschap voor de volgende generatie(s), zoals dat bij family offices juist typisch het geval is.

Het is niet ongebruikelijk dat een private investment office in een later stadium evolueert in een completere single-family office.


Single-family office categorieën

Wanneer men nader op het onderwerp ingaat, kan men nog twee andere types single-family offices onderscheiden, naast de 'traditionele' single-family office (klik voor meer informatie):

Alle openen | Alle sluiten

 • 1. De geïntegreerde family office

  De geïntegreerde family office bestaat uit personeel dat werkzaam is binnen een familiebedrijf, dat (ook) ondersteuning biedt bij het beheer van het privévermogen en de persoonlijke behoeften van de eigenaar van dat bedrijf, in de ruimste zin van het woord. Tegelijkertijd is de belangrijkste taak van deze werknemers hun normale werk binnen het bedrijf (financiën, bedrijfsvoering, enz.).

  De reden dat geïntegreerde family offices bestaan, is dat vermogen historisch gezien het meest wordt gegenereerd door middel van een familiebedrijf. Zodra een bedrijf succesvol wordt en aanzienlijke winst begint te genereren, moeten de eigenaren niet alleen het bedrijf beheren, maar geleidelijk aan ook de winst die wordt gemaakt.

  Deze situatie doet zich voor onafhankelijk van het feit of de winst direct wordt uitgekeerd of voor langere tijd binnen het bedrijf wordt aangehouden. In de meeste gevallen neemt het leiden van het familiebedrijf zoveel tijd in beslag dat de eigenaren eenvoudigweg niet in staat zijn om ook nog hun private financiële (en familie) zaken te regelen. Conference room

  Risico's van een geïntegreerde family office

  Hoewel een groot aantal single-family offices in de een of andere vorm begint als een geïntegreerde family office, zijn er aanzienlijke risico's verbonden aan de geïntegreerde family office. We noemen er een paar:

  • Aangezien het personeel van de geïntegreerde family office oorspronkelijk is aangenomen voor het uitvoeren van bepaalde - andere - werkzaamheden binnen het familiebedrijf, staat in zijn geheel niet vast dat zij ook echt in staat zijn de taken van een single-family office uit te voeren. De chief financial officer (CFO) van een familiebedrijf is, bijvoorbeeld, niet per definitie in staat het vrij-belegbare vermogen van de familie te beheren en te investeren (zoals dat zou worden gedaan door een chief investment officer [CIO]);
  • het feit dat de betrokken werknemers een dubbele verantwoordelijkheid hebben - hun taken voor het bedrijf en hun verantwoordelijkheid voor de persoonlijke (financiële) aangelegenheden van de familie - kan aanzienlijke problemen veroorzaken (niet de juiste prioriteiten stellen, burn-out, belangenverstrengeling, onvoldoende rekenschap);
  • privacy en vertrouwelijkheid kunnen ook een probleem worden. Vooral wanneer meer generaties door de geïntegreerde family office worden ondersteund;
  • vanuit een commercieel en fiscaal oogpunt zouden de kosten voor alle family office gerelateerde activiteiten niet ten laste van het bedrijf moeten komen. In de praktijk is dit echter vaak wel het geval, en vormt daarom een risico voor de familie.

  Wanneer het familiebedrijf wordt verkocht of een beursgang wordt voorbereid, dan moet de familie de activiteiten van de family office scheiden van de bedrijfsactiviteiten. Het is daarbij zeer aan te raden om dit lang vóór het bereiken van dat moment te doen, omdat het anders een chaos voor de familie kan worden.

 • 2. De virtuele family office

  De virtuele single-family office bestaat uit een aantal onafhankelijke professionals (en/of familieleden) die samenwerken alsof zij een single-family office zijn. Deze professionals adviseren de familie op een gecoördineerde allesomvattende wijze (altijd rekening houdend met het advies en de input van de andere professionals), maar blijven in dienst bij hun eigen ondernemingen - zij hebben geen dienstverband bij de familie. Men zou de conclusie kunnen trekken dat zich bij een virtueel family office de mate van outsourcing op het hoogste niveau bevindt. In het geval dat familieleden een actieve rol spelen, dan opereren zij niet vanuit een kantoor maar vanuit hun eigen locatie.

  Voor sommige families is de virtuele single-family office de eerste stap in de transformatie van geïntegreerd family office naar een traditioneel single-family office. Voor anderen is het (vanwege de relatief lage kosten) de enige mogelijkheid om de voordelen van een single-family office te genieten.

  De valkuilen van de virtuele single-family office

  Een familie die een virtueel single-family office willen hebben, moet ten minste één externe persoon benoemen als coördinator, of deze geïntegreerde wijze van adviseren zelf coördineren. Dit is ook meteen een van de valkuilen van de virtuele family office.

  Het risico bestaat dat de gestructureerde institutionele aanpak van het vermogen die men nastreeft, in de praktijk niet tot stand komt. Dit is dan over het algemeen te wijten aan het feit dat er geen (of nauwelijks) eigen personeel is en een speciaal opgezette (organisatie)structuur ontbreekt. De virtuele family office treedt in een dergelijke situatie voornamelijk reactief op, en reactietijden zullen vaak langer zijn dan in een traditionele single-family office.

  Voordelen

  Het belangrijkste voordeel van een virtuele single-family office is het kostenniveau. Dit voordeel is voornamelijk te danken aan het ontbreken van eigen medewerkers en een eigen infrastructuur, zoals een kantoorruimte. Specialisten zoals een CIO of een fiscaal jurist worden alleen betaald wanneer er gebruik wordt gemaakt van hun diensten, en zij kunnen van de ene op de andere dag worden vervangen.

  Specifieke deskundigheid kan ook eenvoudig worden toegevoegd aan het team waar en wanneer dat nodig is. In theorie is het mogelijk om voor elke project de allerbeste deskundigen te selecteren. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd.


Single-family office personeel

De werving van personeel voor de family office moet professioneel worden aangepakt, ongeacht de grootte van de family office. Het opstellen van een ondernemingsplan en een personeelsplan is daarbij zeer aan te bevelen.

Eenvoudigweg een of meer personen in dienst nemen die al bekend zijn bij de familie kan op termijn een dure fout blijken te zijn. De kans dat de familie de best gekwalificeerde personen op de markt al kent, is relatief klein. En men moet ernaar streven om enkel de besten in dienst te nemen. Aangezien vertrouwen een zeer belangrijke rol speelt, is het in dienst nemen van personeel een van de grootste uitdagingen in het oprichtingsproces van een family office.

Wat is een multi-family office?

Het verschil tussen een single-family office en een multi-family office is dat de laatstgenoemde meer dan één familie ondersteunt (dit kan variëren van een paar tot meer dan 100). Daarnaast wordt een multi-family office bijna altijd commercieel gerund. Als de kosten voor een single-family office u te hoog lijken, kunt u overwegen gebruik te maken van een multi-family office. Meer informatie over multi-family offices vindt u hier.

Soms evolueert een single-family office op enig moment in een multi-family office. In een groot aantal gevallen is een dergelijke transformatie ingegeven door de kosten die met een single-family office gepaard gaan. Voor sommige families is een dergelijke transformatie een logische stap als ondernemer. vuurtoren

Onze single-family office advisory services

Het opzetten van een single-family office is ingewikkeld en fouten zijn snel gemaakt. FOSS Family Office Advisory is wereldwijd dé deskundige die families van over de gehele wereld ondersteunt met gestructureerde professionele en persoonlijke begeleiding bij het opzetten van een op maat gesneden single-family office.

Wij hebben een uniek adviesproces ontwikkeld, bestaande uit 12 ‘modules’ waarmee wij u ondersteunen bij het opzetten van uw single-family office in de door u gewenste jurisdictie. Onze praktische begeleiding is doelgericht en een afspiegeling van wereldwijd beproefde werkwijzen. U en uw familie staan centraal in het proces terwijl wij tegelijkertijd als uw adviseur, sparringpartner en projectmanager optreden bij het ontwikkelen van de family office die precies bij uw situatie past.

Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u overweegt een single-family office op te zetten, als u al stappen in deze richting heeft genomen en daarbij tegen problemen aanloopt, of als uw reeds bestaande family office niet helemaal naar tevredenheid functioneert. Wij staan klaar om u te helpen.

Auteurs: &
© Copyright

Workshop - Een single-family office oprichten

Voor een beperkt aantal families organiseren wij een aantal keer per jaar een introductiedag over het single-family office-concept. Indien u als familie overweegt een single-family office op te zetten, en u graag meer zou willen weten over het single-family office-concept en de uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen, neem dan contact met ons op: workshop@family-office-advisory.com.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze worden toegekend op basis van geschiktheid. De workshop wordt alleen georganiseerd in het Engels.


Ook interessant om te lezen:

dmca/